Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav KMKI  → Věda a výzkum → Aktuálně řešené projekty
iduzel: 16740
idvazba: 20602
šablona: stranka
čas: 25.7.2024 11:21:17
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 16740
idvazba: 20602
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ukmki.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/projekty'
iduzel: 16740
path: 8548/4165/1404/1918/9076/16740
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Aktuálně řešené projekty

TN02000010 - Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC2)

(2023 - 2028; Technologická agentura ČR)

řešitel: prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

NCK MESTEC2 je rozvojovým projektem ustanoveného Národního centra kompetence (dále také jako „NCK“) MESTEC, které integrovalo kapacity stávajících výzkumných center. Cílem projektu je navázat na úspěšný pilotní provoz NCK v letech 2019-2022, rozšířit konsorcium zejména o inovativní malé a střední firmy a redefinovat výzkumnou agendu s důrazem na vývoj nových univerzálních víceúčelových strojírenských technologií.

Zaměření NCK je navrženo na základě kombinace víceoborových výzkumných specializací (konstruování, mechanika, elektrotechnika, chemie, biologie, senzorika, materiálové inženýrství, virtuální navrhování apod.), které směřují ke třem vzájemně provázaným technologickým oblastem, jejichž uplatnění je zacíleno prioritně na strojírenskou výrobu pro 21. století.

V širším kontextu jsou klíčovým aspektem realizace NCK MESTEC 2 čisté technologie pro nulové emise a obnovitelné zdroje energie a technologie pro zmírnění emisí CO2 prostřednictvím vývoje nových materiálů, tribologických nebo konstrukčních řešení. Výzkumné programy NCK MESTEC přispívají k udržitelnosti, klimatické neutralitě, účinnějšímu využívání zdrojů a oběhovému hospodářství.

 

ÚKMKI VŠCHT Praha se v rámci NCK MESTREC 2 podílí na dvou dílčích projektech zaměřených na problematiku 3D tisku:

1. Aditivní výroba kovů a plastů pro medicínské aplikace.

2. Úsporné technologie a materiály pro udržitelný rozvoj.

Více informací o projektu a zapojení ÚKMKI naleznete zde.

TK04020056 - Vysokoteplotní odolné materiály pro komponenty tepelných okruhů (2022 - 2025; Technologická agentura ČR)

řešitel: doc. Ing. Filip Průša, Ph.D.

Hlavním cílem projektu je vývoj a certifikované testování materiálů a inovativních výrobních postupů a jejich implementace v designu konkrétních komponent tepelných oběhů, které svými vlastnostmi vysoce převýší průmyslově standardně používané, a umožní tak zvýšit účinnost a spolehlivost výroby tepla a elektřiny. V rámci projektu budou zvoleny kandidátní materiály a výrobní postupy, jejichž kombinace umožní dosáhnout jednoznačně lepší mechanické a korozní odolnosti daných komponent, které tak na konci projektu budou připraveny na úrovni umožňující jejich testovací provoz v podmínkách reálného provozu. Hlavními výsledky projektu budou funkční vzorky a užitné vzory komponent vyrobených z nekonvenčních materiálů a radikálně novými metodami jako je 3D tisk a plazmové slinování kovů a keramik.

Ukončené projekty

GA21-11313SPříprava nanokrystalických kompozitních slitin s vysokou entropií a kontrolovatelnými vlastnostmi (2021 - 2023; Grantová agentura ČR)

řešitel: doc. Ing. Filip Průša, Ph.D.

Cílem projektu je návrh a příprava nové skupiny nanokrystalických kompozitních slitin s vysokou entropií. Dle předběžných výsledků je tímto způsobem možné dosáhnout významného zvýšení meze kluzu a meze pevnosti při současném zachování vysoké plasticity materiálu. Bude studován vliv poměru jednotlivých slitin a vliv použitých parametrů přípravy mletí/legování s ohledem na dosažení optimálních/požadovaných vlastností. Výsledky tohoto výzkumu povedou ke vzniku nového výzkumného směru zaměřeného na nanokrystalické kompozitní slitiny s vysokou entropií.

TE01020390 - Centrum vývoje moderních kovových biomateriálů pro lékařské implantáty (2012 - 2018; Technologická agentura ČR, Centrum kompetence)

řešitel: Prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Hlavním důvodem vzniku centra je neustále rostoucí poptávka po nových lékařských implantátech s výrazně vyšší korozní a mechanickou odolností, s delší životností a s lepší biokompatibilitou s lidským organismem. Hlavními typy implantátů vyvíjených v centru jsou částečné nebo totální náhrady kloubů a kostí, dentální implantáty a prvky sloužící k fixaci a spojování kostí. 

Výzkumná a vývojová činnost v centru se soustřeďuje na pět hlavních oblastí:

  1. Biodegradovatelné implantáty vyrobené z nových lehkých slitin sloužící k přechodné fixaci a spojování kostí.
  2. Nové titanové slitiny s prodlouženou životností a se zlepšenou biokompatibilitou pro kloubní náhrady a dentální implantáty. 
  3. Nové kobaltové slitiny s prodlouženou životností a se zlepšenou biokompatibilitou pro kloubní a kostní náhrady.
  4. Pórovité implantáty z lehkých slitin pro ortopedické a dentální aplikace vyznačující se výrazně zlepšenou biointegrací buněk nové tkáně.
  5. Nové povrchové vrstvy na lékařských implantátech zajišťující lepší adhezi a biointegraci buněk nové tkáně a antibakteriální účinky.

TA04010100 - Tribologické povlaky ze zvýšenou korozní ochranou pro ortopedické a traumatologické aplikace (2014 - 2017; Technologická agentura ČR)

řešitel: Prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Hlavním cílem projektu je pro vybrané typy implantátů a nástrojů používaných v ortopedii, traumatologii a chirurgii vyvinout povlakový systém s vlastnostmi otěruvzdorného povrchu a netoxickým chemickým složením. Systém bude samostatně nebo pomocí mezivrstev zajišťovat rovněž funkci korozní bariéry, která potlačí nebo zcela zamezí uvolňování toxických iontů z objemového materiálu. Podmínkou správného fungování povlakového systému bude také dokonalá adheze k objemovému materiálu v prostředí tělních tekutin.   

TA2-0409 - Nanostrukturování povrchu titanových materiálů (2012 - 2015; Technologická agentura ČR)

řešitel: doc. Ing. Luděk Joska, CSc.

Projekt je zaměřen na nanostrukturování povrchu titanu a jeho slitin. Cílem je zlepšení osseointegrace a urychlení vhojování v rámci projektu nově konstruovaných implantátů. Nanostrukturování bude realizováno na poloprovozním elektrochemickém zařízení, jehož realizace je výstupem projektu. Dalším cílem je zlepšení vlastností stávajících a vývoj nových slitin titanu s kubickou strukturou (tzv. beta slitin), které mají vyšší užitné vlastnosti pro medicínu než titan či alfa-beta slitiny.

FR-TI1/086 - Nové přístupy navrhování energetických zařízení a ocelových konstrukcí s vysokými užitnými parametry (2009-2012; Ministerstvo průmyslu a obchodu)

řešitel: doc. Ing.  Jaroslav Bystrianský, CSc.

Identifikace poškozovacích dějů zařízení. Přístupy pro navrhování zařízení s vysokými užitnými parametry. Metody vyhodnocení zkoušek mechanických vlastností. Rozvoj nových a modifikace stávajících postupů matematicko-kvantitativního popisu poškozovacích dějů. Rozvoj metod typu Fitness for Service a Risk Based Inspection pro prokazování integrity konstrukce a bezpečnosti provozu tlakových a procesních zařízení a ocelových konstrukcí. Vytvoření databázového zázemí projektu. Experimentální získání chybějících vstupních dat. Počítačová podpora pro plánování údržby, termínů a rozsahu obnov zařízení za využití diagnostických údajů. Využití metod soft computing. Modifikace postupů stanovení zbytkové doby technického života zařízení diagnostickým systémem. Optimalizace výběru nedestruktivních metod. Využití poznatků a pravděpodobnostního přístupu při návrhu nových zařízení s vyššími užitnými a bezpečnostními parametry.

 

FR-TI1/362 - Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení (2009-2013; Ministerstvo průmyslu a obchodu)

řešitel: Ing. Milan Kouřil, Ph.D.

Předmětem řešení projektu je výzkum nových materiálů pro bezpečné ukládání vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů a postupů a metodik jejich hodnocení jako nezbytného předpokladu kontinuity jaderné energetiky. Výzkum pokrývá vypracování nových metodik výpočtu inventáře radionuklidů a posuzování kritičnosti úložiště v době po jeho uzavření, výzkum vlastností materiálů inženýrských bariér a horninového prostředí a výzkum interakce radionuklidů s materiály bariér. Předmětem výzkumu jsou celkové postupy hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště.

 

7E09066 - Protection of cultural heritage by real-time corrosion monitoring Musecorr (2009-2012; EU 7. RP projekt)

řešitel: Ing. Milan Kouřil, Ph.D.

Cílem projektu je vývoj resistometrických sond a loggerů pro kontinuální sledování agresivity atmosféry ve vnitřních i vnějších atmosférách. Systém poskytuje okamžitou odezvu na změnu agresivity prostředí. K dispozici jsou sondy ze širokého spektra materiálů (Cu, mosaz, bronz, Ag, Fe, Pb, Sn, Zn).

  

GAP108/10/1782 - Stabilita bioaktivních vrstevnatých struktur v modelových tělních tekutinách (2010-2013; Grantová agentura ČR)

řešitel: doc. Ing. Luděk Joska, CSc.

Cílem projektu je optimalizace vlastností DLC vrstev dopovaných titanem a zirkoniem a vrstev na bázi oxidů zirkonia z hlediska jejich stability v modelovém tělním prostředí a bioaktivity.

 

NT12206 - Biologické interakce korozních produktů dentálních slitin (2011-2014; Ministerstvo zdravotnictví)

řešitel: doc. Ing. Luděk Joska, CSc.

Fyzikálně-chemická charakteristika ústního prostředí, provedená neinvazivními metodami, u pacientů s chrupem sanovaným dentálními slitinami a diagnózou hypersensitivity na kovy, provedenou modifikovaným testem proliferace lymfocytů (LTT). Detekce cytokinů, produkovaných mononukleárními buňkami, s použitím proteinového přístupu a využitím "protein array". Stanovení samovolných korozních potenciálů in vivo. Povrchová analýza dentálních slitin pomocí fotoelektronové spektroskopie. Analýza korozí napadených tkání metodou transmisní elektronové mikroskopie a RTG mikroanalýzou. Stanovení kovových iontů v sulkulární tekutině pomocí hmotnostní spektrometrie s induktivně vázaným plazmatem.

 

GAP108/12/G043 - Mikro- a nanokrystalické materiály s vysokým podílem rozhraní pro moderní strukturní aplikace, biodegradabilní implantáty a uchovávání vodíku (2012-2018; Grantová agentura ČR, Centrum excelence)

řešitel: doc. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Mikrokrystalické a nanokrystalické materiály hrají klíčovou úlohu v budoucích technologiích, neboť se vyznačují ultravysokými hodnotami pevnosti a tvrdosti. Základním předpokladem pro jejich úspěšné využití je inovativní a multidisciplinární výzkum zaměřený na vysvětlení chování těchto materiálů v extrémních podmínkách. Smyslem projektu je posunout hranice poznání mikrokrystalických a nanokrystalických materiálů vývojem zcela nových struktur na bázi kovových materiálů. Struktura nových materiálů bude cíleně kontrolována moderními analytickými metodami, jako je pozitronová anihilační spektroskopie, 3D elektronově/iontová tomografie, energiově fitrovaná elektronové mikroskopie a další. Projekt je zaměřen na intenzívně plasticky deformované materiály, materiály s ultravysokou pevností a tepelnou stabilitou vyrobené práškovou metalurgií, materiály pro uchovávání vodíku, biodegradabilní slitiny pro medicínu.

 

IOM No. 501-5.1: New methods of hydrometallurgical processing deep ocean nodules  (2002 -2013; Interoceanmetal (IOM), Poland)

řešitel: doc. Ing. Jitka Jandová, CSc. 

Studium extrakce Fe, Mn, Cu, Ni a Co z hlubokomořských konkrecí v roztocích H2SO4-FeSO4-H2O a využití odpadních produktů. Výzkum zahrnuje studium podmínek loužení hlubokomořských konkrecí s ohledem na dosažení maximální extrakce Ni, Cu a Co, odstranění Fe z výluhů jarozitovým srážením s cílem dosažení nejnižšího spolusrážení zájmových kovů; přepracování odpadního jarozitu na komerčně využitelné oxidy železa a použití louženců jako sorbentů pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. Využití poznatků při navrhování technologie zpracování hlubokomořských konkrecí těžených z území IOM v Tichém oceánu. ČR je členem této organizace. 

Komerční projekty

 

Ověřování nových metod měření účinnosti protikorozní ochrany (2007-dosud; MERO ČR, a.s.)

řešitel: Ing. Milan Kouřil, Ph.D.

V rámci projektu je zkoumán vliv změny prostředí v okolí katodicky chráněného povrchu a jeho vliv na korozní rychlost oceli. Na základě znalostí mechanismu působení katodické ochrany jsou pak navrhována racionální optimalizace provozu aktivní ochrany liniových a úložných zařízení.

 

Výroba referenčních elektrod pro anodickou ochranu (2004-dosud; BG-SYS-HT, s.r.o.)

řešitel: Ing. Jan Stoulil, Ph.D

Předmětem projektu je výroba robustních a odolných merkurosulfátových a merkurooxidových elektrod pro anodickou ochranu technologických zařízení pro výrobu kyseliny sírové a hydroxidu sodného. Další z portfolia vyráběných elektrod jsou kovové elektrody pro anodickou ochranu zásobníků kapalného hnojiva DAM.

 

Nové povlaky pro automobilový průmysl (2007-dosud; Institut de la Corrosion, France)

řešitel: Ing. Jan Stoulil, Ph.D

V rámci projektu spolupracujeme na vývoji moderních materiálů pro náhradu běžného žárového zinku. Jedná se o slitiny na bázi Zn-Mg-Al a nově i Al-Mg-Si.

 

Katodická ochrana kondenzátorů obětovanými anodami (2010-dosud; Škoda Power, s.r.o.)

řešitel: Ing. Milan Kouřil, Ph.D.

Ve spolupráci se společností ŠKODA POWER byla ověřována účinnost a dosah katodické ochrany pláště komory kondenzátorů, povrchu trubkovnice a vnitřního povrchu trubek. Zahrnuty byly různé kombinace komerčně využívaných materiálů pro konstrukci kondenzátorů i pro obětované anody. Kombinace materiálů byly posuzovány ve sladké věžové vodě, brakické a mořské vodě.

 

Optimalizace výroby slitiny NiTi s tvarovou pamětí (2005-dosud; ELLA-CS)

řešitel: doc. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

V rámci projektu je sledován vliv postupu výroby implantátů ze slitiny NiTi na jeho výsledné vlastnosti. Cílem je dosažení zvýšené pevnosti a korozní odolnosti implantátu v prostředí lidského organismu.

 

Příčiny napadení potrubí na vrtné plošině (2011-dosud; TXiS USA)

řešitel: doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

V projektu jsou hledány příčiny poškození potrubí z hliníkové slitiny, které je využíváno na vrtné plošině při těžbě ropy. 

Vývoj nových povrchových úprav pro pístní kroužky spalovacích motorů (2012-dosud; BUZULUK a.s.)

řešitel: doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Jsou vyvíjeny a testovány nové povrchové úpravy na bází kompozitních povlaků a vrstev intermetalik pro použití na pístních kroužcích spalovacích motorů.

Recyklace odpadních Nikl metal hydridových baterií (2011- dosud, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.) 

řešitel: doc. Ing. Jitka Jandová, CSc. 

V rámci projektu jsou popisovány a kriticky hodnoceny dosud publikované postupy získávání kovů vzácných zemin a obecných neželezných kovů, zejména Ni a Co z elektrodových hmot vypotřebovaných Ni-MH baterií. Získané poznatky budou následně využity pro nově vyvíjenou technologii zpracování elektrodových hmot z Ni-MH baterií. Potenciálním provozovatelem jsou Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

Aktualizováno: 26.3.2024 10:44, Autor: Filip Průša

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi